Sign the Declaration

Sign the Declaration (as an individual, Company or Entity)

The format must be the correct one depending on the type (it is mandatory to include the letter, with no spaces and any puntuation mark).
About the one who signs
El format ha de ser el correcte segons el tipus (han de portar la lletra de manera obligatòria sense espais en blanc ni cap signe de puntuació).

Signa el manifest perquè les nostres institucions
acullin a les persones refugiades

We already are
73625
signatories